Category Trend  at 09/03/2015

zig zag buy sell

Description
//+------------------------------------------------------------------+
//|                       ZigAndZagScalpel.mq4 |
//|              Bookkeeper, 2006, yuzefovich@gmail.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link   ""
//----
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 7   // Èëè 8 - äëÿ testBuffer
#property indicator_color1 Aqua
#property indicator_color2 Black
#property indicator_color3 Black
#property indicator_color4 Black
#property indicator_color5 White
#property indicator_color6 Red
#property indicator_color7 Red
//#property indicator_color8 White // Äëÿ ïîäáîðà ÷åãî-íèáóäü
extern int KeelOver=55; // Äëÿ M15
extern int Slalom=17; // Äëÿ M15
double KeelOverZigAndZagSECTION[];
double KeelOverZagBuffer[];
double SlalomZigBuffer[];
double SlalomZagBuffer[];
double LimitOrdersBuffer[];
double BuyOrdersBuffer[];
double SellOrdersBuffer[];
//double testBuffer[];
int  shift,back,CountBar,Backstep=3;
int  LastSlalomZagPos,LastSlalomZigPos,LastKeelOverZagPos,LastKeelOverZigPos;
double Something,LimitPoints,Navel;
double CurKeelOverZig,CurKeelOverZag,CurSlalomZig,CurSlalomZag;
double LastSlalomZag,LastSlalomZig,LastKeelOverZag,LastKeelOverZig;
bool  TrendUp,SetBuyOrder,SetLimitOrder,SetSellOrder,Second=false;
string LastZigOrZag="None";
//----
int init()
 {
  SetIndexBuffer(0,KeelOverZigAndZagSECTION);
  SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION,STYLE_DOT);//DRAW_SECTION èëè DRAW_NONE
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  SetIndexBuffer(1,KeelOverZagBuffer);
  SetIndexStyle(1,DRAW_NONE);
  SetIndexEmptyValue(1,0.0);
  SetIndexBuffer(2,SlalomZigBuffer);
  SetIndexStyle(2,DRAW_NONE);
  SetIndexEmptyValue(2,0.0);
  SetIndexBuffer(3,SlalomZagBuffer);
  SetIndexStyle(3,DRAW_NONE);
  SetIndexEmptyValue(3,0.0);
  SetIndexBuffer(4,LimitOrdersBuffer);
  SetIndexStyle(4,DRAW_ARROW);
  SetIndexArrow(4,108);
  SetIndexEmptyValue(4,0.0);
  SetIndexBuffer(5,BuyOrdersBuffer);
  SetIndexStyle(5,DRAW_ARROW);
  SetIndexArrow(5,233);
  SetIndexEmptyValue(5,0.0);
  SetIndexBuffer(6,SellOrdersBuffer);
  SetIndexStyle(6,DRAW_ARROW);
  SetIndexArrow(6,234);
  SetIndexEmptyValue(6,0.0);
  //  SetIndexStyle(7,DRAW_SECTION);
  //  SetIndexBuffer(7,testBuffer);
  //  SetIndexEmptyValue(7,0.0);
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
  CountBar=Bars-KeelOver;
  LimitPoints=Ask-Bid;
  if(CountBar<=3*KeelOver) return(-1); // Ìàëîâàòî áóäåò
  if(KeelOver<=2*Slalom) return(-1); // Òùàòåëüíåå íàäî
  // Çà÷èñòêà íåïðàâèëüíîé èñòîðèè
  for(shift=Bars-1; shift>Bars-KeelOver; shift--)
   {
   SlalomZagBuffer[shift]=0.0;
   SlalomZigBuffer[shift]=0.0;
   KeelOverZagBuffer[shift]=0.0;
   KeelOverZigAndZagSECTION[shift]=0.0;
   LimitOrdersBuffer[shift]=0.0;
   BuyOrdersBuffer[shift]=0.0;
   SellOrdersBuffer[shift]=0.0;
   //   testBuffer[shift]=0.0;
   }
  //+---Ïåðâûé ïîõîä ïî èñòîðèè----------------------------------------+
  The_First_Crusade();
  //+---Âòîðîé ïðîõîä ïî èñòîðè÷åñêèì ìåñòàì---------------------------+
  //+---ñ öåëüþ ïîä÷èñòêè íåâåðíî ïîíÿòûõ ñîáûòèé----------------------+
  LastSlalomZag=-1; LastSlalomZagPos=-1;
  LastSlalomZig=-1; LastSlalomZigPos=-1;
  LastKeelOverZag=-1; LastKeelOverZagPos=-1;
  LastKeelOverZig=-1; LastKeelOverZigPos=-1;
  The_Second_Crusade();
  //+---Òðåòèé èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ - ïîñòðîåíèå "òðåíäà"--------------+
  //+---è ðàññòàíîâêà "òîðãîâûõ ñèãíàëîâ"------------------------------+
  LastSlalomZag=-1; LastSlalomZagPos=-1;
  LastSlalomZig=-1; LastSlalomZigPos=-1;
  LastZigOrZag="None";
  The_Third_Crusade();
  //+---À ÷åãî ìû òåïåðü áóäåì èìåòü çäåñü è ñåé÷àñ?-------------------+
  Shift_Zerro();
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void The_First_Crusade()
 {
  for(shift=CountBar; shift>0; shift--)
   {
   // Ïîèñê òî÷åê "âñòàë â ïîçó" - "óøåë ñ ðûíêà"
   CurSlalomZig=Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,Slalom,shift)];
   CurSlalomZag=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,Slalom,shift)];
   // Ïðîâåðÿåì shift íà íàëè÷èå î÷åðåäíîãî ÑëàëîìÇèãà äëÿ âõîäà 
   // â ïîêóïêó èëè äëÿ âûõîäà èç ïðîäàæè
   if(CurSlalomZig==LastSlalomZig) CurSlalomZig=0.0;
   else
    {
     LastSlalomZig=CurSlalomZig;
     if((Low[shift]-CurSlalomZig)>LimitPoints) CurSlalomZig=0.0;
     else
      {
      // Íà èíòåðâàëå Backstep ìîæåò áûòü òîëüêî îäèí Çèã, 
      // îñòàâëÿåì òîëüêî ïîñëåäíèé, áîëåå ðàííèå óáèðàåì
      for(back=1; back<=Backstep; back++)
       {
        Something=SlalomZigBuffer[shift+back];
        if((Something!=0)&&(Something>CurSlalomZig))
         SlalomZigBuffer[shift+back]=0.0;
       }
      }
    }
   // Ïðîâåðÿåì shift íà íàëè÷èå î÷åðåäíîãî ÑëàëîìÇàãà äëÿ âõîäà âíèç
   // èëè äëÿ âûõîäà èç ïîêóïêè
   if(CurSlalomZag==LastSlalomZag) CurSlalomZag=0.0;
   else
    {
     LastSlalomZag=CurSlalomZag;
     if((CurSlalomZag-High[shift])>LimitPoints) CurSlalomZag=0.0;
     else
      {
      // Íà èíòåðâàëå Backstep ìîæåò áûòü òîëüêî îäèí Çàã, 
      // îñòàâëÿåì òîëüêî ïîñëåäíèé, áîëåå ðàííèå óáèðàåì
      for(back=1; back<=Backstep; back++)
       {
        Something=SlalomZagBuffer[shift+back];
        if((Something!=0)&&(SomethingLimitPoints) CurKeelOverZig=0.0;
     else
      {
      // Íà èíòåðâàëå Backstep ìîæåò áûòü òîëüêî îäèí Çèã, 
      // îñòàâëÿåì òîëüêî ïîñëåäíèé, áîëåå ðàííèå óáèðàåì
      for(back=1; back<=Backstep; back++)
       {
        Something=KeelOverZigAndZagSECTION[shift+back];
        if((Something!=0)&&(Something>CurKeelOverZig))
         KeelOverZigAndZagSECTION[shift+back]=0.0;
       }
      }
    }
   // Ïðîâåðÿåì shift íà íàëè÷èå î÷åðåäíîãî ÎâåðêèëüÇàãà
   if(CurKeelOverZag==LastKeelOverZag) CurKeelOverZag=0.0;
   else
    {
     LastKeelOverZag=CurKeelOverZag;
     if((CurKeelOverZag-High[shift])>LimitPoints) CurKeelOverZag=0.0;
     else
      {
      // Íà èíòåðâàëå Backstep ìîæåò áûòü òîëüêî îäèí Çàã, 
      // áîëåå ðàííèå óáèðàåì
      for(back=1; back<=Backstep; back++)
       {
        Something=KeelOverZagBuffer[shift+back];
        if((Something!=0)&&(Something0; shift--)
   {
   CurSlalomZig=SlalomZigBuffer[shift];
   CurSlalomZag=SlalomZagBuffer[shift];
   if((CurSlalomZig==0)&&(CurSlalomZag==0)) continue;
   if(CurSlalomZag!=0)
    {
     if(LastSlalomZag>0)
      {
      if(LastSlalomZag0)
      {
      if(LastSlalomZig>CurSlalomZig) SlalomZigBuffer[LastSlalomZigPos]=0;
      else SlalomZigBuffer[shift]=0;
      }
     if((CurSlalomZig0)
      {
      if(LastKeelOverZag0)
      {
      if(LastKeelOverZig>CurSlalomZig)
        KeelOverZigAndZagSECTION[LastKeelOverZigPos]=0;
      else KeelOverZigAndZagSECTION[shift]=0;
      }
     if((CurKeelOverZig0; shift--)
   {
   // Íèçâåãàåì ïðåæíèõ ïðîðîêîâ
   LimitOrdersBuffer[shift]=0.0;
   BuyOrdersBuffer[shift]=0.0;
   SellOrdersBuffer[shift]=0.0;
   // Çàäàåì öåíòð ìèðîçäàíüÿ èíòåðâàëà shift (ïî ëþáîìó -
   // ñïîñîá áîëüøîãî ïîëèòè÷åñêîãî âåñà íå èìååò)
   Navel=(5*Close[shift]+2*Open[shift]+High[shift]+Low[shift])/9;
   // Åñëè îâåðêèëü - ñìîòðèì,
   // êóäà (ìîæåò áûòü) äàëüøå ñåéìîìåíòíî ïîéäåì: ââåðõ èëè âíèç
   if(KeelOverZigAndZagSECTION[shift]!=0.0)
    {
     TrendUp=true;
     first=false;
    }
   if(KeelOverZagBuffer[shift]!=0.0)
    {
     TrendUp=false;
     first=false;
    }
   // Ñîáèðàåì â KeelOverZigAndZagSECTION è ÎâåðêèëüÇèãè, è ÎâåðêèëüÇàãè, 
   // è ïóñòûøêè - âñå â îäíó êó÷êó, òàêèì îáðàçîì ïîëó÷àåì äîëãîèãðàþùèé
   // ZigAndZag, íàòÿãèâàÿ íèòü "òðåíäà" íà ïóïêè ðàçâîðîòíûõ ñâå÷åê
   if(KeelOverZagBuffer[shift]!=0.0 || KeelOverZigAndZagSECTION[shift]!=0.0)
    {
     KeelOverZigAndZagSECTION[shift]=Navel;
    }
   else KeelOverZigAndZagSECTION[shift]=0.0;
   // Ïðîâåðÿåì shift íà íàëè÷èå ÑëàëîìÇèãà èëè ÑëàëîìÇàãà
   if(SlalomZigBuffer[shift]!=0.0)
    {
     LastZigOrZag="Zig";
     LastSlalomZig=Navel;
     SetBuyOrder=false;
     SetLimitOrder=false;
     SetSellOrder=false;
    }
   if(SlalomZagBuffer[shift]!=0.0)
    {
     LastZigOrZag="Zag";
     LastSlalomZag=Navel;
     SetBuyOrder=false;
     SetLimitOrder=false;
     SetSellOrder=false;
    }
   // è, åñëè íè ÑëàëîìÇèãà, íè ÑëàëîìÇàãà óæå íåò,
   // à îâåðêèëü óæå áûë - ñìîòðèì, à ÷òî åñòü ïî âõîäó-âûõîäó
   if(SlalomZigBuffer[shift]==0.0 &&
     SlalomZagBuffer[shift]==0.0 &&
     first==false)         Slalom_With_A_Scalpel();
   }
  return;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void Shift_Zerro()
 {
  shift=0;
  Navel=(5*Close[0]+2*Open[0]+High[0]+Low[0])/9;
  Slalom_With_A_Scalpel();
  KeelOverZigAndZagSECTION[0]=Navel;
  return;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void Slalom_With_A_Scalpel()
 {
  // Ïðîâåðÿåì ñóùåñòâóþùèé ñèãíàë íà èìååò ïðàâî áûòü
  // èëè íà åñëè íå ñòîèò, à õîòåëîñü áû: 
  // åñëè õîä ÷èñòî êîíêðåòíî ïî æèçíè - çàáèâàåì Ñòðåëêó íà äåíüãè,
  // åñëè ïðîòèâ - ñòàâèì íà øóõåð Øàðèêà Äåëàé-Íîãè
  if(LastZigOrZag=="Zig")
   {
   if(TrendUp==true)
    {
     if((Navel-LastSlalomZig)>=LimitPoints && SetBuyOrder==false)
      {
      SetBuyOrder=true;
      BuyOrdersBuffer[shift]=Low[shift+1];
      LastSlalomZigPos=shift;
      }
     if(Navel<=LastSlalomZig && SetBuyOrder==true)
      {
      SetBuyOrder=false;
      BuyOrdersBuffer[LastSlalomZigPos]=0.0;
      LastSlalomZigPos=-1;
      }
    }
   if(TrendUp==false)
    {
     if(Navel>LastSlalomZig && SetLimitOrder==false)
      {
      SetLimitOrder=true;
      LimitOrdersBuffer[shift]=Navel;
      //      LimitOrdersBuffer[shift]=Close[shift];
      LastSlalomZigPos=shift;
      }
     if(Navel<=LastSlalomZig && SetLimitOrder==true)
      {
      SetLimitOrder=false;
      LimitOrdersBuffer[LastSlalomZigPos]=0.0;
      LastSlalomZigPos=-1;
      }
    }
   }
  if(LastZigOrZag=="Zag")
   {
   if(TrendUp==false)
    {
     if((LastSlalomZag-Navel)>=LimitPoints && SetSellOrder==false)
      {
      SetSellOrder=true;
      SellOrdersBuffer[shift]=High[shift+1];
      LastSlalomZagPos=shift;
      }
     if(Navel>=LastSlalomZag && SetSellOrder==true)
      {
      SetSellOrder=false;
      SellOrdersBuffer[LastSlalomZagPos]=0.0;
      LastSlalomZagPos=-1;
      }
    }
   if(TrendUp==true)
    {
     if(LastSlalomZag>Navel && SetLimitOrder==false)
      {
      SetLimitOrder=true;
      LimitOrdersBuffer[shift]=Navel;
      //      LimitOrdersBuffer[shift]=Close[shift];
      LastSlalomZagPos=shift;
      }
     if(Navel>=LastSlalomZag && SetLimitOrder==true)
      {
      SetLimitOrder=false;
      LimitOrdersBuffer[LastSlalomZagPos]=0.0;
      LastSlalomZagPos=-1;
      }
    }
   }
  return;
 }
//+--Ñîáñòâåííî, ÿ âñå ñêàçàë. Çàáàâíî, åñëè âñå ýòî ðàáîòàòü áóäåò--+
//+------------------------------------------------------------------+

 


using System;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Internals;


namespace cAlgo.Indicators
{
  [Indicator(IsOverlay = true, AccessRights = AccessRights.None)]
  public class ZigZag : Indicator
  {

    [Parameter(DefaultValue = 12)]
    public int Depth { get; set; }

    [Parameter(DefaultValue = 5)]
    public int Deviation { get; set; }

    [Parameter(DefaultValue = 3)]
    public int BackStep { get; set; }

    [Output("ZigZag", Color = Colors.OrangeRed)]
    public IndicatorDataSeries Result { get; set; }

    #region Private fields

    private double _lastLow;
    private double _lastHigh;
    private double _low;
    private double _high;
    private int _lastHighIndex;
    private int _lastLowIndex;
    private int _type;
    private double _point;
    private double _currentLow;
    private double _currentHigh;

    private IndicatorDataSeries _highZigZags;
    private IndicatorDataSeries _lowZigZags;

    #endregion

    protected override void Initialize()
    {
      _highZigZags = CreateDataSeries();
      _lowZigZags = CreateDataSeries();
      _point = Symbol.PointSize;
    }

    public override void Calculate(int index)
    {

      if (index < Depth)
      {
        Result[index] = 0;
        _highZigZags[index] = 0;
        _lowZigZags[index] = 0;
        return;
      }

      _currentLow = Functions.Minimum(MarketSeries.Low, Depth);
      if (Math.Abs(_currentLow - _lastLow) < double.Epsilon)
        _currentLow = 0.0;
      else
      {
        _lastLow = _currentLow;

        if ((MarketSeries.Low[index] - _currentLow) > (Deviation * _point))
          _currentLow = 0.0;
        else
        {
          for (int i = 1; i <= BackStep; i++)
          {
            if (Math.Abs(_lowZigZags[index - i]) > double.Epsilon && _lowZigZags[index - i] > _currentLow)
              _lowZigZags[index - i] = 0.0;
          }
        }
      }
      if (Math.Abs(MarketSeries.Low[index] - _currentLow) < double.Epsilon)
        _lowZigZags[index] = _currentLow;
      else
        _lowZigZags[index] = 0.0;

      _currentHigh = MarketSeries.High.Maximum(Depth);

      if (Math.Abs(_currentHigh - _lastHigh) < double.Epsilon)
        _currentHigh = 0.0;
      else
      {
        _lastHigh = _currentHigh;

        if ((_currentHigh - MarketSeries.High[index]) > (Deviation * _point))
          _currentHigh = 0.0;
        else
        {
          for (int i = 1; i <= BackStep; i++)
          {
            if (Math.Abs(_highZigZags[index - i]) > double.Epsilon && _highZigZags[index - i] < _currentHigh)
              _highZigZags[index - i] = 0.0;
          }
        }
      }

      if (Math.Abs(MarketSeries.High[index] - _currentHigh) < double.Epsilon)
        _highZigZags[index] = _currentHigh;
      else
        _highZigZags[index] = 0.0;


      switch (_type)
      {
        case 0:
          if (Math.Abs(_low - 0) < double.Epsilon && Math.Abs(_high - 0) < double.Epsilon)
          {
            if (Math.Abs(_highZigZags[index]) > double.Epsilon)
            {
              _high = MarketSeries.High[index];
              _lastHighIndex = index;
              _type = -1;
              Result[index] = _high;
            }
            if (Math.Abs(_lowZigZags[index]) > double.Epsilon)
            {
              _low = MarketSeries.Low[index];
              _lastLowIndex = index;
              _type = 1;
              Result[index] = _low;
            }
          }
          break;
        case 1:
          if (Math.Abs(_lowZigZags[index]) > double.Epsilon && _lowZigZags[index] < _low && Math.Abs(_highZigZags[index] - 0.0) < double.Epsilon)
          {
            Result[_lastLowIndex] = double.NaN;
            _lastLowIndex = index;
            _low = _lowZigZags[index];
            Result[index] = _low;
          }
          if (Math.Abs(_highZigZags[index] - 0.0) > double.Epsilon && Math.Abs(_lowZigZags[index] - 0.0) < double.Epsilon)
          {
            _high = _highZigZags[index];
            _lastHighIndex = index;
            Result[index] = _high;
            _type = -1;
          }
          break;
        case -1:
          if (Math.Abs(_highZigZags[index]) > double.Epsilon && _highZigZags[index] > _high && Math.Abs(_lowZigZags[index] - 0.0) < double.Epsilon)
          {
            Result[_lastHighIndex] = double.NaN;
            _lastHighIndex = index;
            _high = _highZigZags[index];
            Result[index] = _high;
          }
          if (Math.Abs(_lowZigZags[index]) > double.Epsilon && Math.Abs(_highZigZags[index]) <= double.Epsilon)
          {
            _low = _lowZigZags[index];
            _lastLowIndex = index;
            Result[index] = _low;
            _type = 1;
          }
          break;
        default:
          return;
      }

    }
  }
}


AL
aleandroiacovelli

Joined 08.01.2015

 • Type: Free
 • Language: C#
 • Trading Platform: cTrader Automate
 • Filename: ZigZag.algo
 • Rating: 0
 • Downloads: 6291
Comments
Only logged in users can post a comment
Comments not found