AddHotkey


Syntax

public bool AddHotkey(Action hotkeyHandler, Key key, [optional] ModifierKeys modifiers)
public bool AddHotkey(Action hotkeyHandler, string hotkey)
public bool AddHotkey(Action hotkeyHandler, Key key, [optional] ModifierKeys modifiers)
public bool AddHotkey(Action hotkeyHandler, string hotkey)

Parameters

NameDescription
Reference