RefreshData


Syntax

public void RefreshData()
Reference