VolumeMute


Summary

The Volume Mute key.

Syntax

Key.VolumeMute
Reference