Pip Step or limit order

100 USD  Payment method:  Direct Payment
Open

Chào. Tôi muốn cbot mở giao dịch bằng pipstep sau khi giao dịch đầu tiên được mở với cùng khối lượng. hoặc cbot tự động đặt một lệnh chờ giới hạn sau khi giao dịch được mở. Tôi nghĩ nó đơn giản như để lại thông tin của bạn và tôi sẽ liên hệ với bạn. Cảm ơn.

I am working on CTrader since 5 years ago.

I have worked on similar projects to what you are looking for.

I will respect and implement your needs from day one.

If you need my help, please contact me

my skype : stephan_rothe79@outlook.com